Kể lại giấc mơ bà tiên cho điều ước

Đề bài: Trong giấc mơ, em được một bà tiên cho ba điều ước và em đã thực hiện cả ba điều ước đó. Hãy kể lại chuyện ấy theo trình tự thời gian. Bài làm – Hà ơi! Lại…