Theme Type: bác Hồ

Đề bài: Bác Hồ có viết một bài thơ rất thú vị nhan đề là “Hòn đá”, trong đó...

Đề bài: Mùa xuân là Tết trồng cây – Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác...