Theme Type: ca dao

Đề bài: Hãy phân tích bài ca dao sau: Rủ nhau xuống bể mò cua  Đem về nấu quả mơ chua trên rừng Em...