Câu hỏi quan trọng nhất

Câu hỏi quan trọng nhất Vào tháng thứ hai của một khóa học tại trường đào tạo nghiệp vụ y tá, giảng viên cho chúng tôi làm một bài kiểm tra về kiến thức phổ thông- Tôi vốn là một…