Có công mài sắt, có ngày nên kim

Đề bài: Tục ngữ có câu: “Có công mài sắt, có ngày nên kim” Em hãy chứng minh lời dạy trên. Trong cuộc sống, bất cứ khi làm một việc gì nếu vội vàng hấp tấp ta thường bị hỏng.…