Theme Type: đoàn kết

Đề bài: Bác Hồ có viết một bài thơ rất thú vị nhan đề là “Hòn đá”, trong đó...

Đề bài: Nhân dân ta xưa có câu: “Một cây làm chẳng lên non  Ba cây chụm lại lên...