Hòn đá

Đề bài: Bác Hồ có viết một bài thơ rất thú vị nhan đề là “Hòn đá”, trong đó có đoạn: Hòn đá to, Hòn đá nặng, Một người nhấc, Nhấc không đặng, Hòn đá to, Hòn đá nặng  Nhiều…
Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết

Đề bài: Hồ Chủ tịch kêu gọi:  “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết  Thành công, thành công, đại thành công”. Em hiểu như thế nào về lời dạy của Bác? DÀN Ý I-MỞ BÀI: Hồ Chủ tịch, vị cha…
Sự đoàn kết

Đề bài: Nhân dân ta xưa có câu: “Một cây làm chẳng lên non  Ba cây chụm lại lên hòn núi cao” Dựa vào lịch sử đấu tranh bảo vệ đất nước và lao động xây dựng đất nước của…