Theme Type: Tết trồng cây

Đề bài: Mùa xuân là Tết trồng cây – Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. Bác...