Bầu ơi thương lấy bí cùng

Đề bài: Em hãy giải thích câu ca dao: “Bầu ơi thương lấy bí cùng  Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn” DẪN BÀI I- MỞ BÀI: – Nếu tục ngữ đúc kết trí tuệ, kinh nghiệm sống thì…