All Stories

Đề bài:  1- Có thể dùng các câu đã cho để kết bài được không? Vì sao? 2 – Quan sát một cây và cho biết: Đó là cây gì? Cây có ích lợi gì? Em yêu thích gắn bó…

Đề bài: Bản tin Vẽ về cuộc sống an toàn (trang… Tiếng Việt 4, tập…) gồm mấy đoạn. Xác định sự việc chính ở mỗi đoạn. Tóm tắt mỗi đoạn bằng một hoặc hai câu. Tóm tắt toàn bộ bản…

Đề bài: Bạn Hồng Nhung dự kiến viết 4 đoạn văn, nhưng chưa viết được đoạn nào hoàn chỉnh. Em hãy giúp bạn viết hoàn chỉnh 4 đoạn văn viết dở của bạn. Bài làm a) Đoạn 1: Khu vườn…

Đề bài: Hãy viết một đoạn văn nói về lợi ích của một loài cây mà em biết. Bài làm 1 (Cây đa – cây cho ta bóng mát) Dưới gốc đa này, người làng em đưa tiễn nhau đi…