Báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua

Đề bài: Dựa theo bài tập đọc: “Báo cáo kết quả tháng thi đua noi gương chú bộ đội”, hãy báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua.

I. HƯỚNG DẪN LÀM BÀI

Đọc kĩ lại bài tập đọc Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội” nắm trình tự và nội dung của bản báo cáo để vận dụng vào bài báo cáo của mình cho phù hợp:

– Tên của báo cáo là gì?

– Bài báo cáo gồm những nội dung gì? (Hai nội dung chính) 

+ Nhân xét các mặt.

+ Đề nghị khen thưởng.  

sinh hoat lop - Báo cáo kết quả học tập, lao động của tổ em trong tháng qua

II. NHỮNG BÀI THAM KHẢO

Bài làm 1

– Học bài và làm bài tập về nhà đầy đủ.

– Phát biểu xây dựng bài tương đối đồng đều. Bạn nào cũng đạt từ 10 lần phát biểu trong một tuần. Nhiều nhất là bạn Trúc Thanh 15 lần trong 2 tuần cuối của tháng.

– Kết quả: 18 điểm giỏi, 14 điểm khá, không có điểm trung bình, yếu, kém.

2. Lao động:

– Trong tháng có 2 buổi lao động làm vệ sinh lớp học và trồng cây xanh xung quanh lớp. Bạn nào cũng chấp hành tốt.

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG

1- Tập thể: nhóm 1

2- Cá nhân: Bạn Trúc Thạnh.

Trên đây là toàn bộ báo cáo kết quả hoạt động trên 2 mặt học tập và lao động của tổ tháng qua, và danh sách đề nghị cô chủ nhiệm biểu dương khen thưởng tập thể và cá nhân tổ 1 lớp 3C.

Xem thêm:  Tả người bạn học của em

Bài làm 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG TRONG THÁNG 12 CỦA TỔ 3 LỚP 3A. 

Thưa các bạn! Tôi xin trình báo kết quả học tập và lao động của tổ ta trong tháng qua như sau:

A. NHẬN XÉT CÁC MẶT 

1. Học tập:

– Nhìn chung các bạn trong tổ đi học chuyên cần, đúng giờ, thực hiện nghiêm túc những quy định và nề nếp học tập do trường, lớp đề ra.

– Học bài và làm bài đầy đủ. Có ý thức xây dựng bài khi học bài mới. Người phát biểu nhiều nhất là bạn Thu Hằng 12 ý kiến, ít nhất là bạn Đức Khôi 6 ý kiến

– Kết quả: 8 điểm 10, 12 điểm 9, 6 điểm 8, 10 điểm 7, điểm 5, 6 có 4 con, không có điểm yếu.

2. Lao động:

Trong tháng qua chỉ có 1 buổi lao động làm cỏ xung quanh lớp học. Các cá nhân đều tham gia đầy đủ và tích cực. 

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

1- Tập thể: Nhóm 2

2- Cá nhân: Bạn Thu Hằng.

Trên đây là báo cáo tình hình trong tháng của tổ ta.

Bài làm 3

BÁO CÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP, LAO ĐỘNG TRÒNG THÁNG 12 TỔ 2 LỚP 3B

Thưa các bạn!

Tôi xin báo cáo hoạt động của tổ và kết quả thực hiện 2 mặt học tập và lao động của tổ trong tháng qua như sau:

A. NHẬN XÉT VỀ CÁC MẶT

1. Học tập:

– Cả tổ đi học chuyên cần không có trường hợp nào nghỉ học

Xem thêm:  Phân tích đoạn trích Chí Phèo của Nam cao

– Không có trường hợp nào đi học trễ.

– Các bạn đều học thuộc bài, làm bài tập đầy đủ. 

– Có ý thức phát triển xây dựng bài tốt. 

– Kết quả: Có 2 điểm 10, 18 điểm 9, 16 điểm 7, 8, 4 điểm 5, không có điểm yếu.

Tiêu biểu nhất trong học tập bạn: Lệ Hà.

2. Lao động:

Trong tháng không có buổi lao động nào nhưng có 1 tuần làm trực ban. Nhìn chung là tốt. Tuần trực ban của tổ, được cô biểu dương trước lớp.

B. ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG:

1. Tập thể: Cả 3 nhóm 1, 2, 3.

2. Cá nhân: Lệ Hà, Phương Trinh và Hồng Đức.

Trên đây là toàn bộ hoạt động của tổ trong tháng. 

Thu Huyền