Cảm nhận về tầm nhìn và tấm lòng Phan Châu Trinh qua đoạn trích Về luận lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh

Cảm nhận về tầm nhìn và tấm lòng Phan Châu Trinh qua đoạn trích Về luận lí xã hội ở nước ta của Phan Châu Trinh

Hướng dẫn

Gợi ý:

-Sự xót xa, nhức nhối của tác giả trước tình trạng dân trí thấp, ý thức đoàn thê của người dân rất kém.

-Tâm huyết của Phan Châu Trinh thể hiện ở chủ trương gây dựng nền luân lí xã hội, khôi phục ý thức về nghĩa vụ đối với tổ quốc gia dân tộc, hướng tới mục tiêu cuối cùng là giành độc lập, tự do.

-Tấm lòng và tầm nhìn của một người có ý thức cứu nước đáng trân trọng.

Xem thêm:  Em hãy nêu cảm nghĩ về bài thơ Cảnh khuya của Hồ Chí Minh rất hay