Soạn bài chữa lỗi dùng từ tiếp theo

Soạn bài chữa lỗi dùng từ tiếp theo

Hướng dẫn

* CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

1. Gạch một gạch dưới các kết hợp từ đúng:

-bản (tuyên ngôn) – bảng (tuyên ngôn);

-(tương lai) sáng lạng – (tương lai) xán lạn;

-bôn ba (hải ngoại) – buôn ba (hải ngoại);

-(bức tranh) thủy mặc – (bức tranh) thủy mạc;

-(nói năng) tùy tiện – (nói năng) tự tiện.

Gợi ý:

Dùng đúng: Bản tuyên ngôn, xán lạn, bôn ba, thủy mặc, tùy tiện.

2.Chọn từ thích hợp để điển vào chỗ trống:

a)khinh khinh, khinh bạc

…: tỏ ra kiêu ngạo và lạnh nhạt, ra vẻ không thèm để ý đến người đang tiếp xúc với mình.

b)khẩn thiết, khẩn trương.

…: nhanh, gấp và có phần căng thẳng.

c)băng khuâng, băn khoăn.

…: không yên lòng vì có những điều phải suy nghĩ, lo liệu.

Gợi ý:

a)Khinh khỉnh

b)Khẩn trương

c)Băn khoăn

3.Chữa lỗi dùng từ trong các câu sau:

a)Hắn quát lên một tiếng rồi tông một cú đá vào bụng ông Hoạt.

(Dẫn theo Nguyễn Đức Dân)

b)Làm sai thì cẩn thực thà nhận lỗi, không nên bao biện.

c)Chúng ta có nhiệm vụ giữ gìn những cái tinh tú của văn hóa dân tộc.

Gợi ý:

a)Thay cú đá = cú đấm, giữ nguyên từ tống.

b)Thực thà = thành khẩn

Bao biện = ngụy biện

c)Tinh tú = tinh hoa.

Xem thêm:  Phân tích quan niệm sống nhàn và vẻ đẹp nhân cách của Nguyễn Bỉnh Khiêm trong bài thơ Nhàn? Từ bài thơ em có suy nghĩ gì về việc lựa chọn lối sống hiện nay?