Soạn bài nghĩa của câu tiếp theo

Soạn bài nghĩa của câu tiếp theo

Hướng dẫn

Tiết 2.

Câu 1. Phân tích nghĩa sự việc và nghĩa tình thái trong các câu sau:

a.Ngoài này nắng đỏ cành cam

Chắc trong ấy nắng xanh lam ngọn dừa

-Nghĩa sự việc: chỉ đặc điểm thời tiết ngoài này, trong ấy.

-Nghĩa tình thái: “Chắc” – > thể hiện sự phỏng đoán.

b.Tấm ảnh chụp hai mẹ con kia rõ ràng là mơ Du và thằng Dũng

-Nghĩa sự việc: tấm ảnh chụp hai mẹ con kia là mơ Du và thằng Dũng

-Nghãi tình thái: “rõ ràng” thể hiện sự khẳng định chắc chắn.

c.Thật là một cái gông xứng đáng với tội ác sáu người tử tù.

-Nghĩa sự việc: một cái gông xứng đáng với tội ác sáu người tử tù.

-Nghĩa tình thái: “Thật là” khẳng định.

d.Xưa nay hắn chỉ sống bằng giật cướp và dọa nạt. Nếu không còn sức mà giật cướp, dọa nạt nữa thì sao? Đã đành hẳn chỉ mạnh vì liều.

-Nghĩa sự việc: Xưa nay hắn chỉ sống bằng cướp giật và dọa nạt…

-Nghĩa tình thái: “Đã đành” – > Thái độ thừa nhận một thực tế

Câu 2. Xác định từ ngữ thể hiện nghĩa tình thái trong các câu sau:

a.Nói của đáng tội, thằng bé hay ăn chóng lớn lắm

b.Cuộc đấu tranh chống lại kẻ thù có thể còn gay go, quyết liệt hơn nữa.

c.Nó mua chiếc máy này những hai trăm ngàn đồng đấy.

Xem thêm:  Kể lại giấc mơ bà tiên cho điều ước

d.Anh đã hẹn đến dự sinh nhật kia mà!

-Từ ngữ thể hiện tình thái:

+ Câu a: nói của đáng tội…

+ Câu b: có thể….

+ Câu c: những….

+ Câu d: kia mà.

Câu 3. Chọn từ ngữ tình thái ở cột B điền vào chỗ trống của câu ở cột A để tạo nên câu có nghĩa tình thái phù hợp với nghĩa sự việc:

-Câu a: chọn từ “hình như”

-Câu b: chọn từ “dễ”

-Câu c: chọn từ “tận”

Câu 4. Tập đặt câu với các từ ngữ tình thái đã cho.

Ví dụ: Đặt câu với từ ngữ tình thái “đặc biệt là”

Bạn ấy học rất giỏi, đặc biệt là môn toán.