“Học! Học nữa! Học mãi”

Đề bài: Lênin đã từng thúc giục cán bộ, thanh niên với khẩu hiệu: “Học! Học nữa! Học mãi”. Em hiểu và thực hiện lời dạy trên như thế nào? DÀN Ý I- MỞ BÀI: – Khoa học không ngừng…