Tóm tắt truyện “Lục Vân Tiên”

Đề bài: Tóm tắt truyện “Lục Vân Tiên”. Truyện thơ “Lục Vân Tiên “ của Nguyễn Đình Chiểu có nhiều dị bản, bản ngắn nhất có 2082 câu thơ lục bát, bản dài nhất có 2246 câu thơ. Tình tiết…
Tinh thần vị nghĩa

Đề bài: Sau khi học xong đoạn tích Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga (Ngữ văn 9 – tập một), có học sinh đã phát biểu: “Hình ảnh nhân vật Lục Vân Tiên quả là một người anh hùng,…