Tóm tắt truyện “Làng” của Kim Lân

Đề bài: Tóm tắt truyện “Làng” của Kim Lân. Làng Dầu là quê hương bản quán của ông Hai. Là một nông dân nghèo khổ, dưới thời Pháp thuộc, ông Hai đã từng bị bọn hương lí trong làng truất…