Bổn phận con cái đối với cha mẹ

Loading... Đề bài: Nói về bổn phận con cái đối với cha mẹ, ca dao có câu: Một lòng thờ mẹ kính cha,  Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con  Em hãy giải thích nội dung câu ca dao…